VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY –
Odborné realitní konference REALFEST

ČL. I. POŘADATEL

obchodní společnost Realitní vzdělávací institut s.r.o., IČO: 06034942, se sídlem Rubešova 583/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 274924 (dále jen jako „Pořadatel“).

ČL. II. PARTNER

Partnerem je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem o partnerství na REALFESTu (dále jen „Partner“) a za tímto účelem uzavřela dohodu s pořadatelem. Partnerstvím se rozumí finanční podpora REALFESTu a dále propagace zboží a služeb Partnera (obvykle formou výstavního stánku Partnera v místě konání REALFESTu, vlastního komerčního vystoupení či propagace značky, loga a dalších prvků, například rol lupy, letáky apod.).

ČL. III. KONFERENCE

ODBORNÉ REALITNÍ KONFERENCE REALFEST (dále jen jako REALFEST) jsou akce pro odbornou veřejnost z oblasti profese realitní zprostředkovatel a dalších příbuzných oborů. REALFEST je organizován prezenční formou. Vystupující a program jsou určeni pořadatelem, vyjma komerčních prezentací, zakoupených ve formě partnerství.

ČL. IV. ÚČAST NA REALFESTu, SMLOUVA A FAKTURACE

Pořadatel určuje termín a místo, obsah a vystupující na REALFESTu.

Účastnit se REALFESTu je možné pouze na základě odsouhlasení nabídky partnerství Pořadatele, výběru vhodného partnerství, kterému odpovídá finanční plnění, uzavření příslušné smlouvy o partnerství (dále jen „Smlouva“) a akceptování těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Pořadatel bude účast na REALFESTu akceptovat pouze za podmínky plné úhrady faktury, odpovídající vybrané formě partnerství (nebo zálohové faktury).

Na základě plné úhrady faktury (nebo zálohové faktury) a uzavření smlouvy odešle Pořadatel na e-mailovou adresu Partnera odpovídající daňový doklad.

Partner se zavazuje zaplatit Pořadateli všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na faktuře, nejpozději však den před konáním REALFESTu. Dnem úhrady je připsání finančních prostředků na účet Pořadatele. V případě, že Partner neuhradí fakturu ve splatnosti, dohodly Pořadatel a Partner smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě platby po uplynutí splatnosti je také splatný zákonem stanovený úrok. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Partnera odpovědnosti za způsobené škody.

Pořadatel může poskytnout Partnerovi ve výjimečných případech slevu z definované formy partnerství. Poskytnutí této slevy je vždy vázáno na včasnou úhradu vystavené faktury.

Reklamace Partnerů týkající se plateb Pořadateli, musí Partner uplatnit písemně do 7 dnů po obdržení faktury. Po uplynutí této doby nebudou reklamace uznány.

Při zrušení partnerství na REALFESTu Partnerem se Partner zavazuje uhradit Pořadateli stornopoplatky v následující výši:

Při zrušení více než 60 dní před akcí ve výši 50 % ceny.

Při zrušení od 30 do 60 dní před akcí ve výši 75 % ceny. 

Při zrušení do 30 dnů před akcí ve výši 100 % ceny.

Zrušení partnerství musí být vždy provedeno písemnou formou a musí být prokazatelně doručeno Pořadateli na email info@rvicr.cz.

Pokud z důvodu vyšší moci a dalších nezaviněných okolností nemůže Pořadatel REALFEST uskutečnit, přesune se plnění závazků Pořadatele směrem k partnerům na nejbližší příští termín REALFESTu. Partnerovi tímto nevzniká ze strany Pořadatele žádný nárok na náhradu škody ani nárok na vrácení ceny partnerství.

Pořadatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě, že by obchodní aktivity Partnera mohly pro REALFEST v souvislosti s plněním Pořadatele znamenat reputační riziko. Na tuto situaci se pohlíží, jako by partnerství REALFESTu bylo zrušeno ze strany Partnera. Pokud by Pořadateli v této souvislosti vznikly náklady nad rámec zaplaceného partnerství, je Partner povinen tyto náklady pořadateli bez zbytečného odkladu uhradit.

ČL. V. STÁNEK, CHOVÁNÍ V PROSTORECH REALFESTU A DALŠÍ PLNĚNÍ

Pořadatel určuje termíny instalace a odstranění vystavovatelského stánku. Výjimku z termínu povoluje Pořadatel jen v případě časových a prostorových možností.

Pořadatel stanovuje, za jakých podmínek bude Partnerům a realizátorům umožněn vstup do konferenčních prostor za účelem instalace a odstranění vystavovatelského stánku.

Partner je oprávněn propagovat svoje výrobky jen na místě určeném pořadatelem, k němuž mu vzniklo užívací právo na základě uzavření smlouvy.

Jakýkoliv propagační a reklamní materiál může být umístěn výlučně ve stánku na pronajaté ploše. Mimo stánek Partnera lze umístit propagační a reklamní materiály pouze v místech určených Pořadatelem, a to za úplatu.

Pořadatel je oprávněn každou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady Partnera odstranit.

Partnerství REALFESTu je na vlastní odpovědnost Partnera. Partner nebude činit Pořadatele odpovědným za jakékoliv požadavky třetích osob na náhradu škod vzniklých jako důsledek jejich přítomnosti a účasti na REALFESTu.

Pořadatel neodpovídá Partnerovi za jím nezaviněnou ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, bez ohledu na to, zda ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení REALFESTu.

Partner není oprávněn cokoli lepit na povrchy v interiéru prostor a/nebo budovy, zatloukat, šroubovat či jiným způsobem zasahovat do interiéru prostor a/nebo budovy, cokoli psát, lepit na nábytek nebo podlahovou krytinu nacházející se v prostorách a/nebo v budově či jakýmkoli dalším způsobem znehodnocovat a poškozovat majetek/vybavení, které je umístěno v prostorách a/nebo budově či do něj zasahovat způsobem, který může ovlivnit jeho kvalitu, vzhled nebo povahu. Jakékoliv předměty, např. technika, nábytek, informační cedule apod. nesmí být připevněny či se opírat o sloupy skleněné stěny, obvodové zdi nebo jiné interiérové prvky.
 
Partner se zavazuje sjednat si dostatečné pojištění věcí, které budou umisťovány v prostoru REALFESTu za účelem jejich výstavy, prezentace nebo dekorace po dobu trvání, příprav a likvidace akce. Dále je Partner odpovědný za zabezpečení svého majetku, zejména cenností.

Všechny osoby vyskytující se v místě konání akce jsou povinny dodržovat pravidla požární ochrany, a to zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů.

Požadavek na připojení k elektrické energii v místě konání akce musí být dohodnuto s Pořadatelem, a to nejpozději 20 dní před konáním akce. V žádném případě nesmí zapojovaný spotřebič vykazovat známky jakékoliv závady.

Partner je odpovědný za případnou škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo subdodavateli.

Partner není oprávněn pronajmout plochu, kterou je oprávněn užívat na základě uzavřené smlouvy s Pořadatelem, třetí osobě. Partner není oprávněn propagovat na svém workshopu služby jiných komerčních subjektů.

Partner a jeho pracovníci jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny odpovědných pracovníků Pořadatele.

Jakékoliv nároky, reklamace za práce a služby poskytnuté Pořadatelem ze strany Partnera, musí být uplatněny u odpovědného pracovníka Pořadatele bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději v poslední den konání REALFESTu. K později uplatněným nárokům a reklamacím se nepřihlíží.

Veškeré části prostor, kde se akce koná, jsou nekuřácké a Partner se zavazuje zajistit, aby byl zákaz kouření v prostorách dodržen. V opačném případě nahradí škodu z toho vzniklou.

Pořadatel si vyhrazuje ve výjimečných případech z organizačních důvodů právo změnit vystavovatelské místo partnera.

Pořadatel zajistí další plnění dle Smlouvy (zejména články a příspěvky na sociálních sítích) a to na základě dodaných materiálů (texty, fotky) ze strany Partnera. Pokud ze strany partnera nedojde ke včasnému dodání podkladů pro přípravu plnění ze Smlouvy, negarantuje Pořadatel uveřejnění článků na webech a sociálních sítích. V případě neuvedení článků na webech a sociálních sítích z důvodu na straně Partnera, nevzniká ze strany Pořadatele žádný nárok na náhradu škody ani nárok na vrácení ceny partnerství (ani částečné).

ČL. VI. REALIZACE WORKSHOPU PARTNERA

Pořadatel si vyhrazuje ve výjimečných případech z organizačních důvodů právo změnit čas workshopu Partnera.

Partner se zavazuje dodávat s dostatečným předstihem podklady pro propagaci workshopu Partnera dle pokynů Pořadatele.

Partner je povinen dostavit se na místo svého workshopu s předstihem 10 minut.

Partner je povinen dodržet plánovanou délku svého workshopu

Partner souhlasí s publikací obsahu svého workshopu na webech pořadatele a sociálních sítích pořadatele.

Pořadatel je oprávněn využít obsah workshopu pro propagaci REALFESTu.

ČL. VII. DALŠÍ PODMÍNKY

V případech, které tyto podmínky neřeší, se Partner podřídí pokynům Pořadatele.

Partner tímto uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů, jenž v souvislosti s konáním REALFESTu Pořadateli poskytl. Účelem poskytnutí a zpracování osobních údajů je zaslání veškerých informací o REALFESTu, obchodních sdělení týkající se REALFESTu a umožnění vstupu Partnera na REALFEST. Pořadatel uděluje souhlas s použitím jeho údajů pro marketingové účely spojené s Pořadatelem, zejména za účelem propagace REALFESTu, Partnerů REALFESTu a publikace diskuzí a workshopů. Pořadatel uchová ne neomezenou dobu e-mailové adresy Partnera za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se REALFESTu, jakož i dalších chystaných ročníku. 

Partner dále bere na vědomí, že během REALFESTu bude pořizován záznam a fotografie, které budou následně použity na propagaci REALFESTu, Partnerů REALFESTu a publikaci diskuzí a workshopů. K takovému použití tímto Partner uděluje souhlas. V případě, kdy k účasti a činnosti na REALFESTu využije Partner třetí osoby, prohlašuje, že tyto osoby s pořízením fotografií a záznamu udělily také souhlas, který na 
 
výzvu Pořadatele doloží, jinak nahradí škodu z toho vzniklou. Partner je před udělením souhlasu třetími osobami povinen takové osoby poučit formou následujícího upozornění: V prostorách konferenčního centra se fotografuje a pořizuje videozáznam. V případě, že nechcete být na fotografiích, resp. audiovizuálním záznamu zachyceni, vyvarujte se, prosím, fotoaparátům, resp. kamerám a případně na danou skutečnost upozorněte fotografa, resp. kameramana. Fotografie a videozáznam bude použit pro propagaci REALFESTu, partnerů REALFESTu a publikaci diskusí a workshopů. 

Partner je povinen se seznámit s provozním řádem a požárními předpisy budovy, ve které se akce koná.

Jakékoliv výjimky uděluje Pořadatel písemnou formou.